💛 මගෙ channel එකට ඔයා අලුතින්ම එකතු වුණ කෙනෙක් නම්, ඔයා හැමදාම ලස්සනට ඉන්න කැමති නම්, තවමත් මගෙ චැනල් එකට Subscribe වෙලා නැත්නම් දැන්ම උඩ තියෙන රතු පාට Subscribe බට්න් එක ඔබල බෙල් 🔔 සලකුණත් ඔබන්න.

💛Instagram, Fb මාව practice කරන්න මේ ලින්ක් වලට යන්න.👇
◾Instagram : />
◾Fb: >

You can plan this easy ogle leer utilizing finest two eyeshadows. This eyeshadow tutorial is particularly for newbies who must ogle programs to exhaust eyeshadows with out ache.

Products I frail:

Concealer: Maybelline fit me Concealer no.25

Compact powder: viana moisturizing compact powder No.thirteen tea rose

Eyeshadow: Qibest florid addict ogle shadow pallet

Mascara: Kubis Voluminising Mascara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.