ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ ശരിയായി ഇടാം | FLAWLESS FOUNDATION APPLICATION | #BackToBasics

ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ ശരിയായി ഇടാം | FLAWLESS FOUNDATION APPLICATION | #BackToBasics

foundation engane sheriyaya reethiyil apply cheyyam
HOW TO APPLY FOUNDATION AND CONCEALER PROPERLY malayalam tutorial
BACK TO BASICS TUTORIAL MALAYALAM
FOUNDATION APPLICATION ROUTINE MALAYALAM
.
.
.
*** Magnify me for additional Goodness ***

Practice me on these Social media:

Facebook:

Instagram:
@goglamwithkeerthy

Snapchat:
@keerthy47

Gmail:
keerthykee3007@gmail.com
keerthy007.grlz@gmail.com

Hi there Guys,
I am starting a brand unusual series known as Encourage To Fundamentals series.This series goes to be in malayalam .For all my malayali frienda to understand the fundamentals of make-up.Hope you enjoy this series. Comment your thoughts.I am so wanting to hear from you all.

I admire make-up and is furious by it.Must always you suspect my movies are price it,please attain subscribe and relief me.The entire products that I utilize are easiest which keeps certain requirements.And moreover those products that work for me also can or also can now now not work the same for you.So,clutch accordingly.I admire you all so out of the ordinary.Thanks lots on your entire relief.Exercise supporting.Comment down what it is advisable to more than most likely maybe more than most likely plot shut to sight next on my channel.Would possibly perhaps maybe maybe God Bless You All!!!

Delight in,
Keerthy

~PRODUCTS MENTIONED~

LAKME PEACH MILK SOFT CREME
LAKME ABSOLUTE BLUR PERFECT PRIMER
NYKAA SKIN GENIUS FOUNDATION(03 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *