ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖವಾಡದ ಅಲಂಕಾರ How to draw Lakshmi Face Make-up /Varamahalakshmi Decoration Part -2

ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖವಾಡದ ಅಲಂಕಾರ How to draw Lakshmi Face Make-up /Varamahalakshmi  Decoration Part -2

varamahalakshmi face ornament

varalakshmi face alankaram, competition ornament portion 2

Varamahalakshmi kalasha saree draping in a straightforward intention
>

music credits:

for more Karnataka former recipes please subscribe to my channel

NAGVENI ACHARS KITCHEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *